Farnost s biskupstvím neprodloužily nájemní smlouvu, kostel musel být vrácen církvi

07.05.2017 14:27

Tato zpráva určitě zarmoutí a pobouří všechny, kteří jste při obnově zdevastovaného kostela od roku 2006 pomáhali svojí prací, poskytováním stavebního materiálu nebo nářadí i finančními dary. 

Od 1. 3. t.r. musela být přerušena desetiletá oprava a oživení kostela, protože si vlastník, Římskokatolická farnost Vtelno a Biskupství litoměřické už další spolupráci nepřejí. 

K tomu článek k vysvětlení. 

Vlastník kostela, zastoupený P. Grzegorzem Czyźewskim (dále jen G.C.) odmítnul prodloužit smlouvu o výpůjčce, která po 7 letech skončila 28. 2. 2017. Výpůjčitelem byla Místní akční skupina Naděje o.p.s., (organizace obcí a místních organizací pro obnovu venkova), která našemu spolku poskytovala od jeho vzniku v r. 2009 společenskou záštitu a spolek převzal úlohu realizátora projektu obnovy). Hlavním a velmi nápomocným partnerem při realizaci obnovy i pořádaných kulturních akcí byla obec Bělušice. 

Půjčovatel, zastoupený G. Czyźewskim, od počátku o spolupráci nejevil zájem, ani nereagoval na naše výzvy k uspořádání mší a účasti na našich kulturních akcí pro občany. Nekomunikoval a v r. 2014 nám dal také najevo, že o opravu kostelíka a spolupráci s námi nemá zájem. Náš spolek využíval od r. 2006 v bývalé faře v sousedství kostela jednu místnost pro skladování materiálu a nářadí k opravám. Tato byla věcným břemenem ve prospěch farnosti, která v r. 2001 převedla darovací smlouvou budovu s pozemkem místní rodině. Povolení k užívání místnosti k uvedenému účelu vydal tehdejší duchovní správce P. Josef Hurt, který byl i zakladatelem a členem našeho spolku.

Po změně majitele budovy nás G. Czyźewski vyzval, abychom farnosti buď platili roční poplatek ve výši 2 000 Kč, nebo že věcné břemeno novému majiteli zruší. Náš argument, že opravujeme zanedbaný církevní majetek na své náklady a odpovědnost, nebyl akceptován. Nehorázný požadavek, za poskytovanou pomoc ještě platit pravidelné poplatky farnosti odsouhlasil i bývalý generální vikář Biskupství litoměřického Stanislav Přibyl, kterého jsme písemně požádali o podporu. Naše snaha o řešení tohoto problému neuspěla, farnost novému majiteli věcné břemeno zrušila a jím jsme byli z místnosti vykázáni. Po naší stížnosti, že nás jako smluvní partnery poškodil, následovaly ze strany G. Czyźewského invektivy a chování, ke kterému se slušný člověk nesnižuje. Naše pokusy o vysvětlení situace a zlepšení vztahů přes litoměřické biskupství, dopisy přímo na biskupa Jana Baxanta a jeho nového generálního vikáře Martina Davídka vyšly také naprázdno. V opravách jsme i přes uvedenou situaci pokračovali, protože k naší práci a k plnění smluvních podmínek nikdy od půjčovatele G. Czyźewského nezazněly žádné oficiální výtky. Všechny kulturní akce, které se v kostele konaly, byly vždy takového charakteru, který byl plně v souladu s církevní stavbou. 

Postup farnosti, respektive biskupství, vyvolal velmi negativní ohlasy jak ve Sdružení, tak i v obci. Velmi všechny překvapila neochota P. Czyzewkého k jakékoliv komunikaci. Během roku 2015 jsme se opakovaně snažili o pozvání P. Czyzewkého do Rady Sdružení, na žádné jednání však nepřistoupil. Proto byla o celé záležitosti informována Správní rada MAS Naděje, o.p.s. ,která se rozhodla požádat P. Czyzewského o písemné vyjádření k další možné spolupráci a k prodloužení výpůjčky. Na tuto žádost předsedy SR MAS Naděje odpověděl P.Czyzewski dopisem ze dne 18.března 2016, z něhož citujeme: …Jsme si vědomi,že členové Vaší obecně prospěšné společnosti vynaložili úsilí pro obnovu kostela v Bedřichově Světci přínosné,avšak Římskokatolická farnost Vteln u Mostu se dlouhodobě věnuje obnově památek ve své správě a nemáme nejmenší důvod se domnívat,že u kostela v Bedřichově Světci toho nebudeme schopni. Po dohodě s farní radou jsem rozhodnul neprodlužovat stávající pronájem kostela (pozn. Smlouva s farností je o výpůjčce, nikoliv o pronájmu). Jeho obnova bude pokračovat, avšak s přičiněním vlastníka a zaměstnanců Římskokatolické církve v rámci Biskupství litoměřického.“ V další části dopisu pak pan administrátor Správní radě sdělil,že je ochoten „po včasné předchozí domluvě a za určitých podmínek kostel poskytnout k určitému kulturnímu využití,které má na objekt kostela určité vazby.“ 

Vedení obce samozřejmě sledovalo chování a reakce ŘK církve a mělo obavy, že se desetiletá práce a finance vložené místními občany a obcí znehodnotí. Všichni si totiž stav před r. 2006 pamatují. Proto zastupitelstvo obce pověřilo starostku paní Veroniku Pochobradskou, aby o zapůjčení kostela zažádala obec. Oficiální žádost adresovaná 1. 11. 2016 na ŘK farnost Vtelno byla opět G. Czyźewskim odmítnuta s tím, že o kostel bude pečovat církev sama. Posledním pokusem na konci roku 2016 byla žádost obce o osobní rozhovor s generálním vikářem na Biskupství litoměřickém. Paní starostka dohodla i účast zástupce MAS Naděje p. Bořka Valvody a našeho spolku Manfreda Hellmicha. Po více než hodinovém setkání s generálním vikářem Martinem Davidkem, G. Czyźewskim a právničkou biskupství pí. Janou Benešovou jsme se dozvěděli, v jak těžké situaci církev žije, že o zapůjčení kostela obci by musela rozhodnout kněžská rada, ale že biskupství musí respektovat rozhodnutí administrátora ŘK farnosti Vtelno. Zazněla tam pro nás velmi překvapující zpráva, že pro katolickou církev je zcela nepřijatelná spolupráce spolku a obce s Rotary klubem Most, který vlastně stál v r. 2006 u zrodu myšlenky obnovy nejstaršího kostela na Mostecku a stal se i největším sponzorem. Rotary hnutí, které má charitativní charakter, je považováno za nepřítele katolické církve. Vysvětlení a argumenty naší strany vůbec nebyly vyslyšeny. Z informací zástupců biskupství dále vyplynulo, že nepřijatelnou byla rovněž dobrá spolupráce spolku a obce s bývalým farářem P. Josefem Hurtem, který odešel z Litoměřického biskupství v r. 2014. Už předem připravená rozhodnutí odmítnout iniciativu občanských organizací a obce byla G. Czyźewskim arogantním způsobem na místě potvrzena. Informace z jednání a chování zástupců katolické církve byly projednány ve vedení obce i v obou neziskových organizacích. 

Cítíme jako občanskou povinnost, informovat veřejnost o nedůstojném chování a způsobu jednání G. Czyźewského a jeho podpoře ze strany jeho nadřízených. O despektu, s jakým se Biskupství litoměřické vyjadřuje o charitativním Rotary hnutí jsme informovali guvernéra čsl. Distriktu Rotary Intrational p. Štěpána de Wolfa, který přislíbil projednání trapného případu s pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou. (Pozn.: Některá česká biskupství jsou žadateli o podporu svých projektů u čsl. Rotary klubů, popř. distriktu.) Následovaly i osobní dopisy členů našeho spolku na biskupství, aby došlo alespoň k zamyšlení odpovědných osob nad rozhodnutím a ničím nepodloženou záští k jiným organizacím, nebo osobám bez jakékoliv pozitivní reakce. Nelze tedy očekávat a doufat, že si vlastník uvědomí našiaa pomoc a podporu obce při opravě a oživení zanedbaného venkovského kostela. 

Občany, sponzory, drobné přispěvatele, návštěvníky akcí a jiné příznivce bychom chtěli požádat, aby nám byli nápomocni při sledování dalšího osudu kostela. Opravy zdaleka nebyly dokončeny, především chybí dokončit stěžejní projekt odvodnění a snížení vlhkosti stavby. Pokud majitel nebude provádět základní údržbu stavby a okolí, větrání, údržbu zeleně apod., tak hrozí kostelu po čase opět zkáza. Stačí se podívat na péči, která je věnována vlastníkem kostelům v Lužici, Volevčicích, Havrani i Bečově. Ty kostely, které se opět staly přístupnými a ozdobami obcí, byly zvelebeny téměř výlučně sponzory, obcemi, občanskými iniciativami a aktivními jednotlivci (viz např. Vtelno, Malé Březno, Brandov, Nová Ves v Horách, Malý Háj, atd. a doslova z ruin povstaly desítky kapliček, např. v Korozlukách, Zaječicích, Lišnici …). 

Rada spolku, duben 2017