O osud kostela se nezajímá jenom veřejnost, ale také tisk

11.04.2018 20:57

Dne 1. března 2018 vyšel v deníku MF Dnes tento článek:

 

Jako spolek reagujeme na nehorázné a lživé vyjádření farnosti:

  • Spolek i obec si dlouhodobě upozorňovala (mj. i písemně Biskupství litoměřické) na zcela chybějící komunikaci ze strany fary,
  • Kostel byl využíván jen k akcím, které písemně schválila farnost, její administrátor G. Czyźewski (Svatojakubské poutě, koncerty kvalitních umělců a dětí, výstavy, přednášky, komentované prohlídky, vánoční zpívání apod.),
  • Neschopnost vlastníka postarat se o svůj majetek právě vedla v r. 2006 obec Bělušice a Rotary klub Most k podepsání dohody o spolupráci při opravách a péči o kostel s tehdejší ŘK farností Bečov. Veškeré povinnosti z této dohody a další pak převzalo občanské sdružení vytvořené v r. 2009. Všichni jsme chápali, že církevní majetek byl z důvodů politických a nezájmu obyvatel obce, kteří jí osídlili po r. 1945, dlouhodobě zanedbávaný, a že jej nemůže farnost sama bez občanské pomoci obnovit. Stav se sice během 10 let změnil a církvi byl vrácen další, většinou rovněž zanedbaný majetek, ale venkovské kostely bez věřících dále chátraly. Církev se i dnes na opravách pouze podílí a pro nákladnější opravy hledá veřejné, nebo jiné finanční zdroje. Ve farnosti nadále zůstává řada kostelů, far a jiných staveb ve špatném stavu (např. V Havrani, Volevčicích, Lužici apod.). Oprava a údržba po předání kostela nebyla v r. 2017 a prvním čtvrtletí 2018 žádná (viz informace ve složce Novinky – Údržba objektu vlastníkem).
  • Také upřesňujeme, že dokumentaci k odvodnění a řešení vnitřní vlhkosti jsme nechali zpracovat s podporou sponzorů v r. 2012 my, pořídili k ní závazné stanovisko památkové péče a provedli stavební ohlášení na SÚ v Mostě. Uvedenou dokumentaci jsme kompletně předali farnosti.
  • Pokud bude farnost konat mše, tak dojde ke změně chování, protože od r. 2014 odmítala naše výzvy k uskutečnění mší při Svatojakubských poutích.
 
Výše uvedený článek s názvem Dobrovolníci dostali kostel z nejhoršího, teď už jin ho církev nepůjčí také v Internetových novinách MF Dnes – na regionální stránce pro Ústecký kraj dne 2. března 2018
 
 
 
Obsáhlejší článek vyšel v Týdeníku 5plus2