Postup prací oprav v roce 2016

28.11.2016 20:51

Jak jsme na začátku roku informovali (viz složka Projekt obnovy), tak hlavními projekty obnovy bylo pokračovat v opravě bývalé hřbitovní zdi kolem kostelíka a zahájit odvodnění stavby a řešení její vnitřní vlhkosti.

Opravu ohradní zdi, která je také registrovanou kulturní památkou, se podařilo téměř dokončit. Poslední třetina z celkového obvodu 118,6 m byla zčásti v havarijním stavu. Od jara byly prováděny zajišťovací práce a připravován stavební materiál svépomocí. Díky dotaci od britského dobročinného spolku The Friends of Czech Heritage (Přátelé českého kulturního dědictví) a pomoci od drobných přispěvatelů, bylo možné v září zadat opravu stavební firmě StavMost. Část opukové zdi musela být rozebrána a znovu vyzděna. Po celé délce zdi pak byla položena cihlová koruna. Práce byly uzavřeny 15. Listopadu a zcela nemohlo být dokončeno vyspárování kamenného zdiva. Práce byly provedeny pod dohledem státní památkové péče. Za významnou podporu ze strany britské organizace a dlouholetých příznivců obnovy památky z našeho regionu srdečně děkujeme!

 

Postup opravy ukazuje přiložená fotodokumentace 1

Pro realizaci finančně náročného odvodnění a řešení vnitřní vlhkosti stavby se od roku 2014 ucházíme o veřejné dotace. Ani letos se nám ale nepodařilo příspěvek získat. Havarijní stav prostoru mezi předsíní a věží kostela byl řešen v říjnu opět svépomocí s personální pomocí z Věznice v Bělušicích. Podařilo se odvodnit mokré místo drenážní trubkou a vodu odvést mimo ohradní zeď. K odvětrání vlhkých základových zdí byla do výklenku umístěna profilovaná (nopová) fólie. Nad drenáží byla položena vrstva štěrku a vrácena původní kamenná dlažba. Za dlouhodobou pomoc děkujeme vedení Věznice Bělušice.

 

Postup opravy opět ukazuje přiložená fotodokumentace 2