Zápis z řádné valné hromady Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci konané dne 15. června 2015

15.06.2015 11:33

Přítomni:  dle prezenční listiny (přítomno 8 ze 12 členů)

1.       Valnou hromadu zahájila předsedkyně Sdružení Ing. Iva Šindelářová. Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je valná hromada Sdružení usnášeníschopná ke všem bodům programu. Další vedení valné hromady předala místopředsedovi Sdružení Ing. Valvodovi, který valnou hromadu připravoval. Ing. Valvoda následně předložil valné hromadě ke schválení program valné hromady tak, jak byl navržen Radou sdružení v pozvánce na valnou hromadu.

               Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program valné hromady tak, jak byl navržen.(Pro: 8,proti: 0, zdržel se: 0.) Usnesení bylo schváleno.

 

2.       Podle schváleného programu jednání předložil B. Valvoda návrh Rady na volbu zapisovatele – navržen byl B. Valvoda a na volbu ověřovatele – navržen byl Ing. M. Hellmich.

Usnesení č. 2: Valná hromada volí zapisovatelem B. Valvodu (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) a ověřovatelem M. Hellmicha (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1). Usnesení bylo schváleno.

 

3.       Zprávu Rady sdružení o činnosti Sdružení v roce 2014 uvedl B. Valvoda. Zpráva byla rozeslána všem členům mailem a do konání valné hromady nepřišla žádná připomínka ani návrh. V následné diskuzi pak zazněl návrh (M. Hellmich) doplnit odstavec c) zprávy o informaci o návštěvnosti kostela mimo plánované akce. Ukazuje se,že se nám podařilo dostat do širšího povědomí mostecké veřejnosti základní informaci o kostelíku sv.Jakuba jako nejstarší kulturně historické památce Mostecka,takže mnohé školy zařazují návštěvu kostela do plánu svých školních výletů (loni 5 autobusů-O. Bláha), stejně stále se rozšiřující individuální návštěvnost překračující mostecký region (skupina z ČVUT, skupina s prof. Šmahelem, atd.) – celkem 153 osob. Bylo současně domluveno založit Knihu návštěv, do níž by se zapisovali všichni návštěvníci. V diskuzi opětovně zazněl návrh připravit informační brožurku pro návštěvníky o stavebně historickém vývoji kostelíka včetně historických souvislostí. Tento úkol na sebe převzal M. Hellmich se spoluprací M. Volfa.   

               Největší část diskuze byla věnována situaci vzniklou odpovědí P.G.Czyzewského v lednu t.r.,kdy nám mailem sdělil,že MAS Naděje,o.p.s. nebude prodloužena Smlouva o výpůjčce,která tak skončí 1.3. 2017.Nejvíc členům Sdružení (I.Šindelářová, O.Bláha, V.Kasal a další) vadil způsob jakým s námi pan farář komunikuje – bez jakékoliv diskuze,vysvětlení postojů,atd. Přesto se valná hromada shodla pokračovat standardním způsobem v činnosti a s určitým časovým odstupem se k problému vrátit. (Informace Biskupské konferenci, využití kontaktů na kardinála Duku, otevření diskuze k možnému převzetí kostela do vlastnictví obce,atd. )

              Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje po úpravách předloženou Zprávu o činnosti Sdružení v roce 2014. (Pro – 8,  proti – 0, zdržel se – 0.) Usnesení bylo schváleno.

 

4.       Podle schváleného programu předložil B. Valvoda jménem Rady Sdružení návrh změny Stanov v souvislosti s platností nového občanského zákona č.89/2012 Sb. Základní změnou je změna formy (místo občanského sdružení spolek) a zřízení revizní komise jako kontrolního orgánu spolku.

K návrhu nových Stanov byly předloženy dva konkrétní návrhy. J.Frková navrhla doplnit článek VI. dalším bodem ve znění: Člen spolku má právo pověřit jiného člena spolku svým zastupováním na valné hromadě formou zplnomocnění plnou mocí.

Další návrh předložila L. Kučerová  - doplnit článek III. Členství bod 3. Členství zaniká bodem 3.6 ve znění: nezaplacením ročního členského příspěvku, pokud je Valnou hromadou stanoven.

O těchto návrzích bylo hlasováno:

Usnesení č. 4.: Valná hromada schvaluje doplnění znění článku VI. navrhovaných Stanov spolku o bod 9.: Člen Spolku má právo pověřit jiného člena Spolku svým zastupováním na valné hromadě formou zplnomocnění plnou mocí. Stávající bod 9. návrhu Stanov se označuje jako bod 10.  ( Pro – 8, proti – 0, zdržel se- 0 ).Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje doplnění článku III. 3. Členství zaniká bodem 3.6 : nezaplacením ročního členského příspěvku, pokud je Valnou hromadou Spolku stanoven. (Pro – 8 , proti – 0, zdržel se – 0 .) Usnesení bylo schváleno.

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování  o návrhu nových Stanov jako celku:

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje doplněný návrh nových Stanov spolku ve smyslu platného znění občanského zákona č.89/2012 Sb.  a ukládá B. Valvodovi  předložit návrh nových stanov rejstříkovému soudu k zapsání spolku. ( Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.) Usnesení bylo schváleno.

 

5.       Vzhledem k tomu,že nově schválené Stanovy spolku zřizují jako další orgán Spolku Revizní komisi,kterou dosud občanské sdružení nemělo, bylo přistoupeno k volbě Revizní komise. V otevřené diskuzi byli navrženi za členy RK: Václav Kasal, Ing. Jiří Bureš a Mgr. Petr Havlík. Dále bylo navrženo provést volbu individuálním veřejným hlasováním.

Usnesení č.7: Valná hromada schvaluje způsob volby členů Revizní komise Spolku individuálním veřejným hlasováním. ( Pro – 8 , proti – 0, zdržel se – 0.) Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8: Valná hromada volí za členy Revizní komise Spolku:

Václava Kasala ( Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1.)

Ing. Jiřího Bureše ( Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1.)

Mgr. Petra Havlíka ( Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1.)

 

6.       Dalším bodem jednání VH byl Návrh hlavních úkolů spolku pro rok 2015, který byl rovněž rozeslán všem členům elektronicky. K návrhu nepřišly žádné připomínky ani doplnění. V diskuzi pak přednesl M.Hellmich návrh na doplnění úkolem – zahájit odvodnění prostoru mezi zákristií a předsíní kostela. Žádný další návrh nezazněl a bylo přistoupeno k hlasování:

Usnesení č. 9:  Valná hromada schvaluje doplněný Návrh hlavních úkolů pro rok 2015. ( Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.) Usnesení bylo schváleno.

 

7.       Zprávu o hospodaření Sdružení v roce 2014 předložila v písemné podobě pokladní Sdružení p. L. Kučerová. Hospodaření v roce 2014 skončilo přebytkem (ziskem) ve výši 12 899,49 Kč. K  31. 12. 2014 mělo Sdružení na bankovním účtu 25 476,07 Kč, v pokladně potom 25 772,-Kč, celkem tedy 51 248,07 Kč.

Ke zprávě nebyly žádné připomínky. L. Kučerová navrhla, aby Valná hromada, vzhledem ke schválení nových stanov potvrdila stanovenou výši členského příspěvku. Návrh byl akceptován a bylo o něm hlasováno:

Usnesení č.10: Valná hromada potvrzuje dosavadní výši ročního členského příspěvku ve výši 500,-Kč, pro studenty a důchodce je roční členský příspěvek stanoven na 250,-Kč. ( Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.) Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.11: Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření bez připomínek. (Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.) Usnesení bylo schváleno.

 

8.       Předsedající B. Valvoda otevřel všeobecnou diskuzi k projednání připomínek a námětů k činnosti Spolku na zbývající období roku. V diskuzi zaznělo:

-          v průběhu června 2015 bude nutno vyjasnit možnosti pokračování v opravě ohradní zdi (jestli Charita Most bude mít k dispozici stavební četu, kterou bude moci uvolnit na pokračování v opravě zdi – prověří B. Valvoda),

-          k případné možnosti využití pracovní čety z Bělušic je nutné zajistit mobilní WC (je to klíčová podmínka) – možnosti případné výpůjčky  u stavebních firem (Stavmost, Vanap,atd.) prověří B.Valvoda,

-          oprava 4 oken ve věži (opravu rámů zajistí opět učiliště v Hamru, úhrada impregnace a skla bude muset být hrazena z peněz spolku, případně se pokusit oslovit případné nové sponzory - noví členové RC Most – Machovec, Kružík – prověří Hellmich, Valvoda,

-          vzhledem k odmítnutí P.G.Czyzewského celebrovat mši k svátku sv. Jakuba, budeme v programu letošní poutě zajišťovat pouze komentované prohlídky – Hellmich,Volf

-          B.Valvoda se pokusí zajistit výstavku výtvarných prací ZŠ Bečov,

-          oslovit dopisem bývalou předsedkyni Sdružení Ing. Richtrovou, zda ukončila své působení ve sdružení (I.Šindelářová,B.Valvoda),

V diskuzi nezazněl žádný návrh na usnesení valné hromady.

 

9.       Po vyčerpání schváleného programu valné hromady ukončil předsedající B. Valvoda v 16,35 hodin jednání valné hromady.

 

 

Zapsal: Bořek Valvoda

Ověřil: Manfred  Hellmich