KosvaJ

Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci

 
Registrace provedena 13. 11. 2009 Ministerstvem Vnitra ČR
Pod jednacím číslem: VS/1-1/77527/09-R/
: 22828702
Sídlo: Bedřichův Světec 29, 434 01 Most

 

V roce 2009 bylo z iniciativy přátel kostelíka sv. Jakuba v Bedřichově Světci založeno občanské sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci. Od r. 2014 bylo, dle nového občanského zákoníku - 89/2012 Sb., transformováno na spolek.

Vznik sdružení navazoval na dohodu o spolupráci při záchraně této unikátní a nejstarší kulturní památky Mostecka, která byla uzavřena mezi Rotary klubem Most, Římskokatolickou farností Bečov (dnes farnost Vtelno u Mostu) a Obcí Bělušice. Cílem dohody bylo zachránit nejstarší stavbu Mostecka a nalézt pro ni nové využití za pomoci nejširší občanské obce.

Sdružením byl vypracován dlouhodobý projekt, který mimo postupné stavební úpravy také zahrnuje osvětu a propagaci památky, úpravu okolí a také získání místních občanů ke spolupráci.

Za pomoci sponzorů a dotací z veřejných rozpočtů se podařilo realizovat práce, které odstranily havarijní stav a zajistily bezpečnost stavby, čímž bylo umožněno památku zpřístupnit veřejnosti.

Byla opravena střecha, vykáceny náletové dřeviny, opravena brána, dveře a okna, položena vnitřní dlažba, opravena předsíň vč. románského portálu, přivedena elektrická energie a zahájena oprava bývalé hřbitovní zdi. Rovněž byly restaurovány fresky a do oken zasazeny vitráže. 

V památce se konají mimo mší koncerty, výstavy, přednášky a jiné společenské akce. Ve spolupráci s obcí se v červenci před kostelíkem koná svatojakubská pouť. K již tradičním akcím patří:

  • Otevírání památky třetí pátek v dubnu  
  • Svátek svatého Jakuba Většího vždy v pátek před 25. červencem
  • Konec léta u svatého Jakuba třetí pátek v září
  • Vánoční zpívání před Štědrým dnem

Vedení spolku velmi děkuje všem sponzorům, drobným přispěvatelům a návštěvníkům za pomoc při obnově kulturní památky a dominanty obce.

Ing. Iva Šindelářová, předsedkyně spolku KOSVAJ