Projekt obnovy ze strany spolku už bohužel nemůže pokračovat, protože ŘK farnost Vtelno a Litoměřické biskupství si to nepřejí. Smlouva o výpůjčce kostela skončila 28. 2. 2017. Žádosti o prodloužení smlouvy s MAS Naděje o.p.s, jehož členem náš spolek je, byl ze strany farnosti odmítnut s tím, že opravený kostel už si bude udržovat vlastními silami. 

Více v Aktualitách na tomto webu. 

Co bylo provedeno v roce 2016 je napsáno v Novinkách na tomto webu, ve zprávě z 28. 11. 2016 „Postup prací oprav v roce 2016“. 

Všem, kdo v minulých létech přispěli prací, materiálem i financemi velmi děkujeme a zároveň se omlouváme, že jsme Vás v minulosti požádali o podporu při odstraňování havarijního stavu a zpřístupnění kostelíka. Uvědomujeme si, že jsme Vás zklamali, ale nepředpokládali jsme, že se administrátor ŘK farnosti Vtelno Grzegorz Czyzewski s podporou litoměřického biskupa Jana Baxanta a generálního vikáře Martina Davídka takto k nám a našim sponzorům a příznivcům zachovají – vysvětlení v Aktualitách na tomto webu.

Přerušení projektu obnovy po ukončení 

Smlouvy o výpůjčce, které skončila 28. 2. 2017 Půjčovatel ŘK farnost Vtelno odmítla další spolupráci – viz Aktuality na tomto webu. 

Stav kostela a prostoru ohraničeného bývalou hřbitovní zdí v r. 2006: 

 • Havarijní stav kostela a jeho ohradní zdi, 
 • zcela bez vnitřního zařízení, 
 • bez podlah (odstraněny při archeologickém průzkumu), 
 • chybějící a rozbitá okna a dveře, památka nebyla zajištěna proti vniknutí vandalů, 
 • zdi a podlahy znečištěné ptačími výkaly a odpadky po celém objektu a zbytky požární techniky, které tam byly skladovány, 
 • dešťovou vodou degradovaný vnitřek kostela (děravou střechou), 
 • chybějící vstup do patra věže, havarijní stav dřevěné kruchty, 
 • havarijní stav předsíně (padající klenba a rozpadající se románský portál), 
 • vzrostlé stromy a náletové dřeviny uvnitř i vně ohradní zdi.

Odstranění havarijního stavu a zajištění bezpečnosti

Vzhledem k havarijnímu stavu kostela a jeho ohradní zdi, které tvoří výraznou dominantu obce, se obrátil administrátor ŘK farnosti Bečov P. Josef Hurt na jaře r. 2006 na Rotary klub Most a na obec Bělušice s žádostí o pomoc při záchraně a obnově církevní stavby. Na základě Rámcové dohody o spolupráci mezi ŘK farností Bečov, obcí Bělušice a Rotary klubem Most ze dne 25. 8 2006 byly zahájeny záchranné práce: 

 • Provizorní oprava brány, vchodů a oken a uzamčení kostela, 
 • pomoc při opravě krovů a střechy, na kterou získala farnost veřejnou dotaci z MK ČR, 
 • odstranění odpadků a ptačího trusu uvnitř stavby a její celkový úklid, 
 • vyztužení rozpadající se klenby a zabezpečení vstupu návštěvníkům do kostela, 
 • odstranění vzrostlých stromů a náletových dřevin uvnitř areálu. 

Postupně byla ve spolupráci s farností, NPÚ – územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem a Magistrátem města Mostu – OŠKaS, pořízena stavební dokumentace a povolení k obnově. Financování bylo svépomocí a s podporou desítek sponzorů a drobných přispěvatelů a údržbu vnitřních a vnějších prostor převzala obec Bělušice. 

V r. 2009 bylo založeno občanské Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci (dále jen Sdružení), které se stalo organizátorem a realizátorem oprav a pořadatelem kulturních akcí vč. mší v kostele.

Dále bylo partnery provedeno: 

 • odstranění vlhkých omítek a v části aplikace sanačních omítek, 
 • položení kamenné dlažby, jejíž část byla uložena v kostele po archeologickém průzkumu, 
 • oprava menzy a podstavce bočního oltáře, 
 • rekonstrukce hlavních a bočních dveří a zahájení oprav oken a jejich zasklení vitrážemi, 
 • vybavení lodi židlemi a lavicemi a stoly v předsíni a sakristii, 
 • přivedení elektrického vedení z návsi do sakristie, 
 • rekonstrukce kovové brány a jejích sloupů a zahájení opravy ohradní zdi, 
 • terénní úpravy (zarovnání a zatravnění), 
 • umístění informačních tabulí k památce a její propagace (např. letáky, výstavní panely v sakristii a ve veřejných médiích apod.).

Smlouva o výpůjčce kostela na dobu 7 let mezi ŘK farností Bečov a Místní akční skupinou Naděje pro Mostecko vstoupila v platnost dne 28. 2. 2011. Sdružení se stalo pro MAS Naděje pro Mostecko realizátorem obnovy a oživení kulturní památky. Opravy pokračovaly těmito činnostmi: 

 • oprava rámů a zasklení všech velkých gotických oken vitrážemi, a oken ve věži, 
 • pořízeno okno do západní zdi a sanktusník opatřen pletivem proti vnikání ptáků, 
 • kompletně opravena předsíň vč. krovů a restaurován románský portál, 
 • restaurována freska na severní zdi lodi, 
 • vyčištěny a opraveny malby a fresky v presbytáři, 
 • provizorně opravena sakristie a místnost v patře věže, 
 • k cennému výklenkovému gotickému sanktuáři byla pořízena replika kovové mřížky, 
 • oprava ohradní zdi (nemohla být dokončena), 
 • opatřeno vnitřní vybavení - kříže, obrazy sv. Jakuba a Bedřichosvětecké Piety (nyní na obecním úřadě) apod., 
 • pravidelná odborná likvidace stavebního odpadu po opravách. 

Pozn.: Půjčitel zkomplikoval od r. 2014 Výpůjčiteli opravy, když majiteli čp. 9 zrušil věcné břemeno - místnost, která byla používána pro skladování materiálu a nářadí – podrobněji viz v Aktuality na tomto webu.

Mše, kulturní a společenské akce

Poprvé byl kostel po vyčištění zpřístupněn na podzim v r. 2006. Od té doby se každoročně a vždy se souhlasem farnosti konaly koncerty, výstavy, přednášky, noci kostelů a podobné akce. Mše se konaly jen do r. 2013, pak už nebyl zájem farnosti. Od r. 2009 koná obec pravidelně v 2. polovině července před kostelem Svatojakubské poutě. Na prohlídku přijížděli žáci základních a studenti středních a vysokých škol. 

Všechny akce konané v kostele, byly plně v souladu se Smlouvou a vždy respektovaly charakter sakrální stavby a funkci kostela, jako místa duchovního a kulturního setkávání lidí. 

Financování akcí: 

 • Sdružení svépomocí (finančně i poskytováním materiálu a práce), 
 • příspěvky sponzorů a drobných přispěvatelů (finanční, stavební materiál, nářadí i práce), 
 • veřejné dotace získané od Ústeckého kraje, z Programu podpory obnovy kult. památek, 
 • příspěvky ze zahraničí (od charitativní organizace The Friends of Czech Heritage z Velké Británie, pravidelně od RC Freiberg a od řady soukromých osob z Německa). 

Celkově bylo investováno od r. 2006 do obnovy kostela a jeho okolí a do jeho oživení přes 2 miliony Kč. ŘK farnost Bečov (po organizačních změnách ŘK farnost Vtelno) se žádným způsobem nepodílela na opravách a oživení kostela.

Doporučení Sdružení (od r. 2014 Spolek) k dalšímu postupu ŘK farnosti Vtelno:

 • V kostele není provedena zásadní investice – odvodnění stavby a odstranění vnitřní vlhkosti, pro vysoké finanční náklady byla hledána veřejná dotace – Spolek v létech 2013, 2014 a 2016 žádal o přidělení veřejných dotací.
 • dokončení opravy ohradní zdi (vyspárování asi 500 m2, vydláždění rýhy podél vnitřní strany zdi kameny nasucho, napuštění koruny hydrofobizačním nátěrem dle stavební dokumentace) a odvezení stavebního odpadu ze zdi,
 • pravidelné větrání kostela,
 • sekání zeleně dle zákona, aby areál kostela nebyl zdrojem plevele pro okolní zahrady a pozemky rodinných domů,
 • odstraňování náletů a odpadů,
 • zabezpečení kostela před devastací a vstupu nepovoleným osobám, aby obnova kostela provedená Spolkem a jeho partnery nebyla opět zničena (občané budou stav velmi pečlivě sledovat),
 • údržba bezprostředního okolí tak, aby byl zachován „genius loci“ místa,
 • poděkování sponzorům a přispěvatelům obnovy církevní památky – seznam poskytne na Spolek ŘK farnosti Vtelno. 

Rada Spolku duben 2017 

Příloha - Fotodokumentace (PDF - 3,4 MB)