Zápis z řádné Valné hromady Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, zapsaného spolku (dále jen Spolek), konané dne 13. června 2016

13.06.2016 11:35

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny (10 členů z 12 členů)

 

1.       Valnou hromadu zahájil místopředseda Spolku Ing. Bořek Valvoda. V úvodu vzpomenul zesnulé předsedkyně Spolku Ing. Ivy Šindelářové a konstatoval, že Valná hromada je schopná usnášení ke všem projednávaným otázkám (přítomno 9 členů, 1 člen – doc. Frková - zplnomocnila svým zastupováním dalšího člena Spolku, tzn. 83,3 % členů Spolku). Následně předložil Ing. Valvoda Valné hromadě návrh programu jednání Valné hromady tak, jak byl Radou Spolku navržen v pozvánce na Valnou hromadu. K návrhu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky.

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady tak, jak byl navržen (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.

 

2.       Podle schváleného programu jednání předložil Ing. Valvoda návrh Rady Spolku na volbu zapisovatele – navržen byl Ing. Valvoda a na volbu ověřovatele byl navržen Ing. Manfred Hellmich.

Usnesení č. 2: Valná hromada volí zapisovatelem Ing. Valvodu (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) a ověřovatelem Ing. Hellmicha (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1). Usnesení bylo schváleno. 

         

3.       Zprávu Rady Spolku o činnosti Spolku v roce 2015 přednesl Ing. Valvoda – zpráva bohužel nebyla rozeslána mailem předem. Konstatoval, že činnost Spolku v roce 2015 byla velmi negativně ovlivněna postoji administrátora farnosti P. M. Czyzewského, respektive farnosti Vtelno u Mostu k činnosti Spolku. Přesto se podařilo provést několik drobnějších údržbových prací v celkové hodnotě 51 tis. Kč i zorganizovat všechny plánované kulturní akce, kromě mše svaté na Svatojakubské pouti, kterou odmítnul administrátor farnosti M. Czyzewski celebrovat. Součástí zprávy je informace o vývoji členské základny v minulém roce. Bylo ukončeno členství ve Spolku pro neplacení členských příspěvků v letech 2014 a 2015 Ing. Anně Richterové, Mgr. Josefu Hurtovi, Eduardu Mackovi a Filipu Blahušovi. Nově byli přijati za členy Veronika Pochobradská, Ing. Jiří Bureš, Mgr. Petr Pavlík, Vladana Vitoušová a Pavel Říha. (Zpráva v plném znění bude zveřejněna na webových stránkách Spolku.)

V následné diskuzi doporučil Ing. Hellmich doplnit zprávu v kapitole Kulturní akce o informaci o instalaci výstavy fotografií Martiny Aubrechtové na koruně ohradní zdi při Svatojakubské pouti i o informaci o návštěvnosti památky během roku skupinami turistů, školami a jinými organizacemi - celkem cca. 150 návštěvníků mimo kulturní akce, kterých se zúčastnilo asi 200 osob. Většina diskuze však byla soustředěna na konfliktní postoj církve k činnosti Spolku a na velmi špatnou komunikaci s administrátorem farnosti. Byly diskutovány možnosti informovat vyšší církevní instituce o vzniklé situaci a požádat je o vyjádření.   

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje po úpravách předloženou Zprávu o činnosti Spolku v roce 2015 (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.                

 

4.       Podle schváleného programu předložil Ing. Valvoda jménem Rady Spolku návrh změny Stanov v souvislosti s platností nového občanského zákona č. 89/2012 Sb. Základní změnou je

změna formy (občanská sdružení byla automaticky převedena od platnosti zákona 1. 1. 2014 na spolky) a zřízení Revizní komise jako kontrolního orgánu Spolku. Návrh nových Stanov byl projednán a schválen na Valné hromadě v minulém roce, protože však nebyly z důvodu onemocnění Ing. Valvody předloženy k zapsání Rejstříkovému soudu, doporučuje Rada Spolku Valné hromadě Stanovy schválit. Rada Spolku rovněž navrhla ponechat původní název „Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“ a připojit za něj pouze dovětek dle zákona zapsaný spolek – zkratkou z.s. K návrhu Rady nebyly žádné připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje doplněný návrh nových Stanov Spolku ve smyslu platného znění občanského zákona č. 89/2012 Sb. a ukládá Ing. Valvodovi předložit návrh nových stanov Rejstříkovému soudu k zapsání Spolku (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

5.       Dle programu bylo přistoupeno k volbě Rady Spolku na období 2016 - 2019. V otevřené diskuzi byli navrženi za členy Rady - Pavel Říha, Lenka Kučerová, Bc. Martin Volf, Ing. Manfred Hellmich a Ing. Bořek Valvoda. Předsedající potom navrhnul způsob hlasování – individuálně a veřejně.

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje způsob volby členů Rady Spolku individuálním veřejným hlasováním (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.              

Usnesení č. 6: Valná hromada volí za členy Rady Spolku na období 2016 - 2019:

-          Pavla Říhu (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

-          Lenku Kučerovou (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

-          Bc. Martina Volfa (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

-          Ing. Manfreda Hellmicha, Ph.D., MBA (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

-          Ing. Bořka Valvodu (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

Všichni navrhovaní byli zvoleni a se svojí volbou souhlasili.                                                                      

 

6.       Dalším bodem programu byla volba Revizní komise Spolku na období 2016 - 2019. V otevřené diskuzi byli navrženi za členy Revizní komise navrženi - Václav Kasal, Ing. Jiří Bureš, Mgr. Petr Havlík.  Současně byl v diskuzi navrhnut způsob hlasování – individuálně a veřejně.

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje způsob volby členů Revizní komise individuálním veřejným hlasováním (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8: Valná hromada volí za členy Revizní komise Spolku na období 2016 - 2019:

-          Václava Kasala (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

-          Ing. Jiřího Bureše (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

-          Mgr. Petra Havlíka (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1)

Všichni navrhovaní byli zvoleni a se svojí volbou souhlasili.

 

7.       Zprávu o hospodaření předložila v písemné podobě pokladní Spolku L. Kučerová. Hospodaření Spolku skončilo v roce 2015 přebytkem (ziskem) ve výši 23.743,60 Kč. K 31. 12. 2015 měl Spolek na bankovním účtu 48.758,67 Kč, v pokladně pak 26.233,-Kč, celkem tedy 74.991,67 Kč. Ke zprávě nebyly žádné připomínky. Lenka Kučerová navrhla, aby Valná hromada vzhledem ke schválení nových stanov potvrdila stanovenou výši členského příspěvku. Návrh byl akceptován a bylo o něm hlasováno.

Usnesení č. 9: Valná hromada potvrzuje dosavadní výši ročního členského příspěvku ve výši 500,-Kč, pro studenty a důchodce je roční členský příspěvek stanoven na 250,-Kč (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje bez připomínek předloženou zprávu o hospodaření Spolku v roce 2015 (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). Usnesení bylo schváleno.

 

8.       Předsedající Ing. Valvoda otevřel všeobecnou diskuzi k projednání připomínek a námětů k činnosti Spolku na zbývající období roku. V diskuzi mj. zaznělo:

-          M. Valvoda informoval, že žádost o dotaci na řešení odvodnění z Fondu Ústeckého kraje nebyla bohužel mezi vybranými projekty (žadatelem byla ŘK farnost Vtelno),

-          na druhé straně nám na naši žádost přidělila grant ve výši 1 800 Liber na dokončení opravy ohradní zdi Nadace „Friends of Czech Heritage“. Současně M. Hellmich informoval Valnou hromadu o skutečnosti, že podle prvních odhadů stavební firmy StavMost nebude grant na dokončení opravy zdi stačit a bude nutno využít peníze Spolku, které jsme původně předpokládali použít na náš podíl na řešení odvodnění,

-          M. Volf požádal o zpřesnění počtu potřebných cihel na dokončení opravy zhlaví zdi, tento úkol na sebe převzal M. Hellmich,

-          byla požádána V. Pochobradská o zajištění posekání a vyčistění vnitřního prostoru bývalého hřbitova a dále o odstranění náletů dřevin podél vnější strany ohradní zdi. V. Pochobradská přislíbila postupné vyčistění okolí ohradní zdi pracovníky obce.

V diskuzi nezazněl žádný návrh na usnesení valné hromady.

 

9.       Po vyčerpání schváleného programu Valné hromady ukončil předsedající Ing. Valvoda v 16,55 hod. jednání Valné hromady.

 

 

Zapsal Bořek Valvoda

Ověřil Manfred Hellmich