Zápis z valné hromady sdružení ze dne 24. 2. 2014

03.09.2014 20:50

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu.

 1. Valnou hromadu zahájila předsedkyně Sdružení I. Šindelářová. Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že valná hromada Sdružení je usnášeníschopná, protože bylo přítomno 7 z 13 členů. Předložila valné hromadě ke schválení program jednání valné hromady tak, jak byl navržen Radou sdružení v pozvánce na valnou hromadu.
  Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje navržený program jednání (Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.).
 2. Podle schváleného programu jednání předložila Šindelářová valné hromadě návrh Rady na volbu zapisovatele - navržen byl B. Valvoda a ověřovatele - navržen byl M. Hellmich.
  Usnesení č.2: Valná hromada volí zapisovatelem B. Valvodu, (Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.) ověřovatelem zápisu pak M. Hellmicha. (Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).
 3. Zprávu Rady Sdružení o činnosti Sdružení v roce 2013 přednesl B.Valvoda. Zpráva byla rozeslána všem členům mailem a do konání valné hromady nepřišla žádná připomínka ani návrh.
 4. V diskusi bylo mj. kladně hodnoceno, že se kostel sv. Jakuba stal předmětem diplomových, habilitačních i seminárních prací. M. Hellmich uvedl příklad kostela sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice v Posázaví, kde tým vysokoškolských studentů pod vedením M. Hauserové zpracoval celou publikaci, která byla pak vydána tiskem. Obdobný postup by byl možný i v našem případě, orientační cena publikace je cca 40 tisíc Kč.
  O. Bláha upozornil na špatný stav informační tabule před kostelem, B. Valvoda informoval VH, že šéfredaktorka týdeníku Homér P. Borovská slíbila sponzorské zajištění nápravy. Současně doporučil předat Poděkování Sdružení Kateřině Knobové za kvalitní diplomovou práci na ČVUT věnovanou našemu kostelu. Návrh byl akceptován. K. Knobové bude při otevření památky 18. 4. Předáno čestné uznání a keramický kachel. K návrhu usnesení nebyly připomínky.
 5. Dalším bodem programu VH bylo schválení Hlavních úkolů Sdružení na rok 2014 a  2015, jejichž návrh - Akce plánované v r. 2014 a 2015 - byl rovněž všem členům Sdružení rozeslán předem.
  V diskuzi zazněl dotaz V. Kasala na zabezpečení nových vitráží z venkovní strany, jak bylo původně plánováno. M. Hellmich připomněl, že stále chybí nabídka zabezpečení oken ochrannou sítí. V. Kasal slíbil, že nabídku zajistí a doporučil zajištění oken zařadit do plánovaných akcí - bylo akceptováno.
  Na další dotaz k odstranění základů bočního oltáře v severní straně lodi M. Hellmich uvedl, že jde o akci, kterou je nutno uskutečnit především z ohledu bezpečnosti a předpokládá se, že bude celá provedena svépomocí. M. Volf a M. Hellmich připraví dokumentaci, která bude konzultována s ÚOP NPÚ v UL.
  Doplnění a zpřesnění u jednotlivých akcí byly přítomnými akceptovány a budou do Hlavních úkolů sdružení zapracovány. K návrhu usnesení nebyly připomínky.
 6. Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2013 byla rovněž rozeslána předem a byla stručně okomentována pokladní L. Kučerovou. Nebyly k ní vzneseny žádné připomínky.
 7. Vzhledem k tomu, že bylo vždy diskutováno ke každému bodu programu, nebyly žádné další otázky v obecné diskuzi otevírány.
 8. K předloženému návrhu na usnesení VH nebyly žádné připomínky.
  Usnesení č.3:
  Valná hromada schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti Sdružení v roce 2013
  2. Plánované akce na rok 2014 a 2015 v upraveném znění
  3. Zprávu o hospodaření Sdružení v roce 2013
  ( Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).
 9. Po vyčerpání schváleného programu valné hromady byl vznesen O. Bláhou návrh na výrobu propagačních keramických hrnků s motivem kostela, protože jejich zásoba došla. Bylo navrženo vyžádat si od keramičky Jany Molovčákové nabídku. Zajistí M. Hellmich.
     
  Po vyčerpání programu předsedkyně Sdružení I. Šindelářová valnou hromadu ukončila.

Zapsal:  Bořek Valvoda
Ověřil:   Manfred Hellmich